Εξατομικευμένο

Προσωπική Ανάπτυξη

 • Στοχοθεσία
 • Προτεραιότητες
 • Σχέσεις
 • Καριέρα
 • Συγκέντρωση
 • Άγχος
 • Απώλειες
 • Αλλαγές
 • Συγκρούσεις
 • Σεξουαλική Κατεύθυνση 

Μαθητές

Θεραπευτική Μάθηση

 • Εξετάσεις
 • Υπερμάθηση
 • Σταδιοδρομία
 • Πίεση
 • Κατανόηση
 • Δυσλεξία
 • Διάσπαση Προσοχής
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Δυσκολίες στη Μάθηση
 • Αυτοπεποίθηση
 • Καταχρήσεις

Αθλητές

Φανταστικές Επιδόσεις

 • Βελτιστοποίηση Προπόνησης
 • Ρύθμιση Έξαψης
 • Νοερή Προπόνηση
 • Συγκέντρωση
 • Προετοιμασία
 • Αγωνιστική Απόδοση
 • Επιθετικότητα
 • Προσωπικότητα
 • Στόχοι
 • Εθισμοί

Που γίνονται οι συναντήσεις;

Παντού! Στο χώρο μας, στο χώρο σας, στο γήπεδο... ή όπου αλλού χρειάζεται! Εκεί θα κολλήσουμε;

Πόσες συναντήσεις χρειάζονται;

Καμία δεν "χρειάζεται". Γίνονται όσες προαποφασίσουμε ανάλογα με τις ανάγκες σας και εντός αυτών των συναντήσεων θα φανεί και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Εσείς θέτετε το στόχο!

Ποιο είναι το κόστος;

Το οικονομικό κόστος εννοείτε; Διότι το πραγματικό κόστος είναι πάντα οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν - να κάνετε - στη ζωή σας! Το οικονομικό κόστος είναι το λιγότερο - κυριολεκτικά!

Υπάρχει Αποτελεσματικότητα;

Εννοείτε αν μπορείτε να αλλάξετε; Ναι, μπορείτε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε μαζί μας! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.